GeniuS-Go You are the Best. ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อคนอัจฉริยะเช่นคุณ เพราะคุณคือ...คนที่ดีที่สุด

กฎจรรยาบรรณ


รากฐานแห่งความสำเร็จการดำเนินธุรกิจจีเนียส-โกอย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจีเนียส-โกเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจจีเนียส-โก และครอบครัว รวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่นักธุรกิจจีเนียส-โกได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจจีเนียส-โกอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่นักธุรกิจจีเนียส-โกโดยรวม จึงมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหลายประการที่นักธุรกิจจีเนียส-โกพึงให้ความสำคัญและศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจจีเนียส-โกของแต่ละคนมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดไป

กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจีเนียส-โก

การเป็นจีเนียส-โก หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่บริษัท จีเนียส-โก จำกัด ได้กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจ จีเนียส-โก ทุกคน องค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคน

1. พึงยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา

กฎจรรยาบรรณหลักของนักธุรกิจจีเนียส-โก คือปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณกฎจรรยาบรรณนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการดำเนินการตามมาตรการลงโทษ และอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นนักธุรกิจจีเนียส-โกของคุณ

2. มีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจจีเนียส-โก

นักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนต้องแสดงแผนธุรกิจของจีเนียส-โกอย่างชัดเจน ทั้งต้องมีความจริงใจกับลูกค้าต้องไม่พูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจจีเนียส-โกมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การทำงานด้วยความอุตสาหะและมานะพากเพียร

3. มีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ตลอดจนนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ของจีเนียส-โกตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากจีเนียส-โกอย่างถูกต้องเป็นจริง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจหรือบนฉลากบรรจุภัณฑ์ การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

4. ไม่ทอดทิ้งลูกค้า

นักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นการดำเนินงานที่มีคุณค่า นักธุรกิจจีเนียสโกทุกคนต้องกลับ ไปเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และควรติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและพึงพอใจกับลูกค้า

5. ไม่จำหน่ายตัดราคา

นักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนต้องดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจีเนียส-โกให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่จีเนียส-โกกำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของจีเนียส-โกทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การจำหน่ายตัดราคาจะลดผลกำไรที่ นักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังไปส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ดังนั้นนักธุรกิจจีเนียส-โกทุก คนต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กร นักธุรกิจจีเนียส-โกโดยส่วนรวมด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

6. ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน

นักธุรกิจจีเนียส-โกทุกคนเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแผนธุรกิจของจีเนียส-โก ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจ จีเนียส-โกจากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจจีเนียส-โก ดังนั้นนักธุรกิจจีเนียส-โกจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการชักชวนให้บุคคลอื่นเป็นสายงานหรือลาออกจากองค์กรจีเนียส-โกเดิม เพื่อมาสมัครกับองค์กร

ธุรกิจจีเนียส-โกใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงการเสนอให้นำชื่อบุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนก็ตาม

7. การจะชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ

แหล่งรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจจีเนียส-โก คือรายได้ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า และการดูแลผู้บริโภคสินค้ารวมถึงองค์กรธุรกิจของตน แม้การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจจีเนียส-โก ให้ประสบความสำเร็จ แต่นักธุรกิจจีเนียส-โก ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในรูปการจำหน่ายบัตร หรือสื่อส่งเสริมธุรกิจที่มีราคาสูงเกินความเหมาะสม นักธุรกิจจีเนียส-โก ต้องให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจจีเนียส-โก ที่ตนชักชวนเข้าร่วมธุรกิจด้วยความเต็มใจยิ่ง

8. ไม่กักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจจีเนียส-โกในองค์กรเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะใช้หรือจำหน่ายได้ในแต่ละเดือนการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย

9. ไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจจีเนียส-โก เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของจีเนียส-โก

นักธุรกิจจีเนียส-โก ต้องมุ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จีเนียส-โก ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ บริษัทฯไม่อนุญาต ให้นักธุรกิจจีเนียส-โก ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจ จีเนียส-โกคนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของจีเนียส-โกที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอนและไม่มีเหตุผลต่อนักธุรกิจ จีเนียส-โก

10. ไม่สร้างความกดดันในการจำหน่าย

นักธุรกิจจีเนียส-โก ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล นักธุรกิจจีเนียส-โก ต้องดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การจำหน่ายสินค้าโดยใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการจำหน่าย จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจจีเนียส-โกและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจจีเนียส-โก ทั้งหมด

11. ไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเสียงทางการค้าของจีเนียส-โก

นักธุรกิจจีเนียส-โก ต้องขออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ก่อนการใช้สื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของจีเนียส-โก ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของ จีเนียส-โก เป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงห้ามการผลิตและจำหน่ายเทปและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรธุรกิจจีเนียส-โก โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

12. การประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ

นักธุรกิจจีเนียส-โกจะต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่ จีเนียส-โก ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ กิจการของบริษัทฯ

13. การผลิตสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจจีเนียส-โกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการเผยแพร่สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการผลิตโดยบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ

14. ไม่นำชื่อ - สกุลที่ไม่มีตัวตนจริงเข้ามาวางในผังองค์กร

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจจีเนียส-โก จัดเรียงผังองค์กรโดยใช้ชื่อ - สกุล ที่ไม่มีตัวตนในการเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือแอบอ้างนำชื่อผู้อื่นมาสมัครโดยเจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมทั้งในบทบาทของผู้บริโภคและบทบาทนักธุรกิจ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบสมาชิกในผังที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวจะถือว่ารหัสสมาชิกนั้น ๆ เป็นโมฆะ

15. ไม่นำชื่อ สกุลของบุคคลที่ 3 กล่าวอ้างเพื่อหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจจีเนียส-โก ใช้ชื่อ สกุล ของบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่นๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือแอบอ้างนำชื่อผู้อื่นเพื่อหาผลประโยชน์ โดยเจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมทั้งในบทบาทของผู้บริโภคและบทบาทนักธุรกิจ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่มีการกล่าวอ้างบุคคลที่ 3 ทั้งสิ้นtop